Hộp van và kiểm soát khu vực tạo ra nhằm :
+ Cách ly khu vực khi có sự cố hoặc bảo trì 
+ Cung cấp khí cho khu vực khi trung tâm có sự cố 
+ Kiểm soát các bất thường của áp lực khu vực 
Các hộp van và kiểm soát khu vực phù hợp theo tiêu chuẩn HTM02.01 , ISO7396-1