Nguồn cung cấp khí bao gồm : khí oxy, khí nén, khí hút, khí CO2, AGSS 
Hệ thống cung cấp là phù hợp theo tiêu chuẩn HTM02.01, NFPA99, ISO7396-1
Công suất trung tâm cung cấp khí phụ thuộc vào quy mô của từng bệnh viện